User menu

Promoter with National Theatre Wales: Job Vacancy

National Theatre Wales and Theatr Genedlaethol Cymru are seeking a local promoter for their upcoming production {150} at the Royal Opera House Stores in Abercwmboi from 27 June to 11 July 2015

As promoter, you will need to work closely with National Theatre Wales and Theatr Genedlaethol Cymru’s Communications and Collaboration departments, and the team on the production to develop ways to engage with target audience groups and promote the show, locally.

This is a freelance position for the duration of the {150} performances only.

Hours of work
A total of 14 days between Monday 1 June & Saturday 4 July. Hours are flexible, with up to 3 days per week (24 hours) being committed to the role.

The fee for this work is a daily rate of £70*

Duties and Responsibilities:

To promote {150} in the local area.
To engage with the local community to promote the show, including local arts organisations / cultural venues
To work closely with NTW Communications Officer on a local strategy for distribution and local presence, reporting back weekly on activities and delivery of the strategy
To build engagement around the production by meeting and engaging with a range of targeted audiences and groups, e.g. theatre groups, young people, youth groups, local businesses
Developing and maintaining a local, online presence through sharing activity on social media. e.g. Facebook and Twitter.
Skills Required:

Ability to work through the medium of Welsh
A link to or knowledge of the relevant area, its community and/or target groups
Previous experience of event promotion in the local area
Excellent communication skills
Excellent organisational skills
An interest in National Theatre Wales & Theatr Genedlaethol Cymru and their work
Desired: A full driving licence
*You shall have the status of a self employed person and shall not be entitled to any pension, holiday pay, sick pay, redundancy pay or any other fringe benefits from either company. In accordance with this, you shall be wholly responsible for all taxes, National Insurance or similar contributions, which may be payable out of, or in respect of, any fees or other monies connected to this agreement.

How to apply:

Please send a covering letter stating why you would like to take on this role and how the experience would benefit you, and your C.V to rhianlewis@nationaltheatrewales.org by 5pm on Thursday 28 May

Hyrwyddwr Lleol ar {150}

Mae National Theatre Wales a Theatr Genedlaethol Cymru yn chwilio am hyrwyddwr lleol ar gyfer eu cynhyrchiad o {150} sydd ar y gweill, yn Storfeydd y Tŷ Opera Brenhinol yn Abercwmboi rhwng 27 Mehefin a 11 Gorffennaf 2015.

Fel hyrwyddwr, bydd angen i chi weithio’n agos ag adrannau Cyfathrebu a Chydweithio National Theatre Wales a Theatr Genedlaethol Cymru, a’r tîm ar y cynhyrchiad i ddatblygu ffyrdd i ymgysylltu â grwpiau cynulleidfaoedd targed a hyrwyddo’r sioe yn lleol.

Mae hon yn swydd lawrydd yn ystod cyfnod perfformiadau {150} yn unig.

Oriau gwaith
Cyfanswm o 14 diwrnod rhwng dydd Llun 1 Mehefin a dydd Sadwrn 4 Gorffennaf. Mae’r oriau yn hyblyg, gyda hyd at 3 diwrnod yr wythnos (24 awr) yn cael eu rhoi i’r rôl.

Y ffi ar gyfer y gwaith hwn yw cyfradd ddyddiol o £70*

Dyletswyddau a Chyfrifoldebau:

Hyrwyddo {150} yn yr ardal leol.
Gweithio’n agos â Swyddog Cyfathrebu NTW i ddatblygu strategaeth leol ar gyfer dosbarthu a phresenoldeb lleol, gan adrodd yn ôl yn wythnosol ar weithgareddau a chyflawni’r strategaeth
Adeiladu ymgysylltiad o gwmpas y cynhyrchiad trwy gwrdd ac ymgysylltu ag ystod o gynulleidfaoedd a grwpiau wedi’u targedu, e.e. grwpiau theatr, pobl ifanc, grwpiau ieuenctid, busnesau lleol
Ymgysylltu â’r gymuned leol i hyrwyddo’r sioe, yn cynnwys sefydliadau celfyddydau / lleoliadau diwylliannol lleol
Datblygu a chynnal presenoldeb lleol, ar-lein trwy rannu gweithgarwch dyddiol ar gyfryngau cymdeithasol e.e. Facebook a Twitter.
Sgiliau Angenrheidiol:

Y gallu i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg
Profiad blaenorol o hyrwyddo digwyddiadau a marchnata
Sgiliau cyfathrebu ardderchog
Sgiliau trefnu ardderchog
Cyswllt â’r ardal berthnasol neu wybodaeth amdani, a’i chymuned a/neu grwpiau targed
Diddordeb yn National Theatre Wales & Theatr Genedlaethol Cymru a’u gwaith
Dymunol: Trwydded yrru lawn
*Statws person hunangyflogedig fydd gennych a ni fydd gennwch yr hawl i unrhyw bensiwn, tâl gwyliau, tâl salwch, tâl diswyddo neu unrhyw fuddion eraill gan y naill gwmni na’r llall. Yn unol â hyn, byddwch yn llwyr gyfrifol am yr holl drethi, cyfraniadau Yswiriant Gwladol neu debyg, a allai fod yn daladwy allan o, neu mewn perthynas ag unrhyw ffioedd neu arian arall sy’n gysylltiedig â’r cytundeb hwn.

Sut i wneud cais:

Anfonwch lythr eglurhaol sy’n nodi pam yr hoffech gymryd y rôl hon a sut y byddai’r profiad o fudd i chi, a’ch CV at rhianlewis@nationaltheatrewales.org erbyn hanner dydd ar 28 Mai 2015.